Medezeggenschapsraad

Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad (afgekort MR), dat is vastgelegd in de “Wet Medezeggenschap op Scholen”. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg met de directie van De Catamaran. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, maar bijvoorbeeld ook de huisvesting van de school en de sollicitatieprocedure.

De MR van De Catamaran bestaat uit leraren en ouders die door hun achterban zijn gekozen.

Namens de leraren zitten de volgende personen in de MR:

  • Roos Lems
  • Nelleke van Ettekoven

Namens de ouders zijn dit:

  • Kim van den Berg
  • Monique Neggers

De ouders hebben kinderen in verschillende groepen, en weten daardoor goed wat er leeft onder de ouders.

De directie (Hans Broekhof en/of Nick Homan) woont de vergaderingen, op verzoek, bij en heeft een adviserende rol.

De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Meld u dan aan bij onderstaand mailadres. Vragen aan de MR kunnen gemaild worden naar: mr@catamaranloosdrecht.nl

De Gemeenschappelijke Medezeggen-schapsraad Openbaar Onderwijs (GMR) bespreekt schooloverstijgende voorstellen en overlegt regelmatig met het bestuur van Talent Primair (Jules van Brecht). Vanuit De Catamaran zit Wim Bruin in de GMR van Talent Primair.