Talent Primair:

Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek. De werknaam van de stichting is: 'Talent Primair'.

Onder Talent Primair vallen 22 basisscholen. Onze scholen worden bezocht door ca. 5000 leerlingen. In totaal zijn er 25 leslocaties in de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren. De meeste scholen zijn openbare scholen: vier scholen zijn Montessorischolen en daarnaast zijn er een Daltonschool en twee Jenaplanscholen. Talent Primair geeft ook Hoogbegaafden Onderwijs op OBS Blaricum.

Voor meer informatie over de scholen kunt u op de website van de scholen zelf kijken. Een totaaloverzicht vindt u via de pagina 'onze scholen' op de website.

Talent Primair wordt bestuurd door de directeur-bestuurder, die tevens leiding geeft aan het bestuursbureau. De functie van directeur-bestuurder wordt ingevuld door de heer Jules (W.J.J.) van Brecht.

Toezicht:

Het bestuur van Talent Primair staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit bestaat uit maximaal 7 leden, van wie er drie worden benoemd op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), één op voordracht van de Stichting Belangenbehartiging Montessori en Jenaplan Onderwijs en drie op voordracht van de gemeenten, waarin de openbare basisscholen van Talent Primair gevestigd zijn.

Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld, een orgaan voor advies- en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. De GMR behandelt alleen onderwerpen die voor de scholen van gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn. Als inspraakorgaan heeft de GMR contact met de directeur-bestuurder die ook de primaire gesprekspartner van de GMR is. De GMR bestaat uit 22 leden, 11 personeelsgeleding + 11 oudergeleding. De GMR volgt de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft een Medezeggenschapsstatuut en een Medezeggenschapsreglement goedgekeurd.

Als laatste is er een Gemeenschappelijk Orgaan. Volgens onderwijswetgeving houden de gemeenteraden toezicht op openbare stichtingen. Voor een zo soepel mogelijk verloop van het toezicht is het van belang dat de gemeenten tot onderlinge afstemming komen en streven naar eensluidende standpunten. Daarom wordt toezicht gecoördineerd via het Gemeenschappelijk Orgaan. Het Gemeenschappelijk Orgaan bestaat uit 10 wethouders van de 10 gemeenten die het openbaar onderwijs hebben overgedragen aan Talent Primair.

Missie/Visie:

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek stelt het Talent van elk kind Primair. Het is dan ook geen toeval dat we dat tot onze werknaam hebben gemaakt. Talent Primair gaat voor een brede ontwikkeling van onze kinderen. We leren van en voor de toekomst. We realiseren kwalitatief goed onderwijs in onze regio. Ons onderwijs is boeiend, passend en opbrengstgericht. Onze scholen zijn breed toegankelijk: openbaar of bijzonder neutraal. Vanuit een ruime mate van autonomie kiest elke school in lijn met de missie en visie van Talent Primair haar eigen onderwijsinrichting. Ruime keuze daarvoor voor elke ouder.

Op onze site vindt u een wat uitgebreidere beschrijving van de missie, visie en kernwaarden van de stichting. Daar kunt u ook ons missiefilmpje bekijken.

Jaarverslagen:

De jaarverslagen plaatsen wij altijd begin juli (dat is na goedkeuring van alle gremia) op onze site (zie onze missie; jaarverslagen).

Samenwerkingsverbanden:

Omdat de scholen van Talent Primair zowel in de regio Gooi en Omstreken alsmede in de regio Utrecht gevestigd zijn, is er een samenwerkingsverband aangegaan met twee stichtingen die passend onderwijs in deze regio's verzorgen.

1. Samenwerkingsverband Unita (regio Gooi en Omstreken) www.swvunita.nl

2. Stichting Passenderwijs (regio Utrecht-West) www.passenderwijs.nl

De kern van Passend Onderwijs is het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind. Het gaat om het leveren van maatwerk in het onderwijs voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en voor kinderen die zonder extra ondersteuning onderwijs volgen. Om dit maatwerk te verzorgen is een passend onderwijsaanbod nodig. Passend Onderwijs heeft tot doel om de kwaliteit van dit onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te verbeteren en passend te maken.

Klachten:

Talent Primair heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC) voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Er is een klachtencommissie voor alle scholen van het bevoegd gezag die de klacht onderzoekt en het bevoegd gezag hierover adviseert. Voor de officiële procedure verwijzen wij u naar onze Klachtenregeling en klachtenschema op onze website.

Adres:

Zowel het bezoek- als correspondentieadres van het bestuursbureau Talent Primair is:

Amersfoortsestraatweg 180c 1272 RR Huizen

Telefoonnummer: 035 - 5257578

Het centrale emailadres is: info@talentprimair.nl